Сертификати и лицензи

Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 9/13.04.2004 г., издаден от ДНСП-МВР

 Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 9/13.04.2004 г., издаден от ДНСП-МВР

Допълнение от 30.07.2018 г. към Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 9/13.04.2004 г., издаден от ДНСП-МВР

Допълнение от 30.07.2018 г. към Лиценз за извършване на частна охранителна дейност № 9/13.04.2004 г., издаден от ДНСП-МВР.

Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001 : 2015, Anzsic codе: 3234,7712, №15020, със срок на валидност до 03.09.2022г.

Система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001 : 2015, Anzsic codе: 3234,7712, №15020, със срок на валидност до 03.09.2022г.

Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на стандарт ISO 45001: 2018, Anzsic codе:3234, 7712, №0-2069, със срок на валидност до 03.09.2022 г.

Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, в съответствие с изискванията на стандарт ISO 45001: 2018, Anzsic codе:3234, 7712, №0-2069, със срок на валидност до 03.09.2022 г.

От 05.02.2019 г. фирмата притежава международния стандарт ISO 18788-2015 "Системи за управление на частни дейности за сигурност. Изисквания с указания за прилагане". Стандартът определя изисквания и дава насоки за организациите, които извършват или възлагат дейности, свързани със сигурността. Той съдържа принципи и изисквания за система за управление на дейностите по сигурността (SOMS) и осигурява рамка за създаване, внедряване, прилагане, поддържане и подобряване на тези дейности. Срок на валидност до 04.02.2022 г.От 05.02.2019 г. фирмата притежава международния стандарт ISO 18788-2015 “Системи за управление на частни дейности за сигурност. Изисквания с указания за прилагане”. Стандартът определя изисквания и дава насоки за организациите, които извършват или възлагат дейности, свързани със сигурността. Той съдържа принципи и изисквания за система за управление на дейностите по сигурността (SOMS) и осигурява рамка за създаване, внедряване, прилагане, поддържане и подобряване на тези дейности. Срок на валидност до 04.02.2022 г.

Разрешение № 868/09.01.2018 г. издадено от ГД ПБЗН-МВР за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения за територията на цялата страна

Разрешение № 868/09.01.2018 г. издадено от ГД ПБЗН-МВР за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения за територията на цялата страна

Разрешение № 867/09.01.2018 г. издадено от ГД ПБЗН-МВР за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти за територията на цялата страна

Разрешение № 867/09.01.2018 г. издадено от ГД ПБЗН-МВР за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти за територията на цялата страна

Сертификат №1983р-10673/31.07.2020 г. oт Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-МВР със срок 5 години за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове.

Сертификат №1983р-10673/31.07.2020 г. oт Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР със срок 5 години за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове.

Списък със сертифициран персонал на "АСО София" ООД №1/31.07.2020 г. приложение към Сертификат №1983р-10673/31.07.2020 г. oт Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-МВР със срок 5 години за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове.

Списък със сертифициран персонал на “АСО София” ООД №1/31.07.2020 г. приложение към Сертификат №1983р-10673/31.07.2020 г. oт Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР със срок 5 години за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове.

 

Разрешение №00986/18.08.2008 г. на КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба-PMR

Разрешение №00986/18.08.2008 г. на КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба-PMR

Изменение 4/31.01.2013 г. на Разрешение №00986/18.08.2008 г. на КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба-PMR

Изменение 4/31.01.2013 г. на Разрешение №00986/18.08.2008 г. на КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба-PMR- увеличаване на срока до 13.02.2023 г.

Изменение 5/28.02.2013 г. на Разрешение №00986/18.08.2008 г. на КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба-PMR- увеличаване на срока до 13.02.2023 г.

Изменение 5/28.02.2013 г. на Разрешение №00986/18.08.2008 г. на КРС за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс-радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба-PMR- за увеличаване на обхвата за територията на Р. България.

Изменение на параметрите на електронната съобщителна мрежа-PMR

Изменение 6/04.04.2019 г. на Разрешение №00986/18.08.2008 г. на КРС - изменение на техническите параметри на електронната съобщителна мрежа-PMR .

Лицензия на Център за професионално обучение №201212992/27.07.2012 г. издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Лицензия на Център за професионално обучение №201212992/27.07.2012 г. издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение.

Приложение към Лицензия на Център за професионално обучение №201212992/27.07.2012 г. издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение- професия "Охранител" по 3 специалности.

Приложение към Лицензия на Център за професионално обучение №201212992/27.07.2012 г. издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение- професия “Охранител” по 3 специалности.

Удостоверение №128713/30.09.2009 г. издадено от КЗЛД за администратор на лични данни

Удостоверение №128713/30.09.2009 г. издадено от КЗЛД за администратор на лични данни.

Пррисвояване на NCAGE-код от Кодификационната система на НАТО

Присвояване на NCAGE-код от Кодификационната система на НАТО