История на фирмата

“АСО София” ООД е създадено през 1998 г. от Ангел Трифонов-дългогодишен служител на МВР, бивш директор на СДВР-МВР и е регистрирано с Решение № 1 от 03.06.1998 г. по фирмено дело № 7367/1998 г. на Софийски градски съд. Основен предмет на дейност на дружеството е охрана на имущество на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти; охрана на ценни пратки и товари; охрана с помощта на сигнално – известителна техника; оперативно – издирвателна дейност; консултантска дейност в областта на откриване и премахване на причините и условията за извършване на кражби и други посегателства върху имуществото и неприкосновеността на физически и юридически лица; организиране и изпълнение охраната на крупни спортни, културни и други масови мероприятия, делови срещи, пътувания, съпровождане и охрана на товари, транспортни средства и други; експертно – криминалистическа дейност.

Дружеството притежава национален лиценз № 9, издаден от ДНСП-МВР на 13.04.2004 г. и осъществява охранителна дейност повече от 22 години на територията на цялата страна.На  30.07.2018 г. от  Главна дирекция „Национална полиция” е издадено Допълнение към Лиценз № 9 за извършване на следните видове частна охранителна дейност: т. 3-сигнално-охранителна дейност; т. 5-охрана на питейни и развлекателни заведения, дискотеки, игрални и компютърни зали (изменена- ДВ, бр. 92/06.11.2018 г.- охрана на обекти – недвижими имоти); т. 6- охрана на урбанизирани територии (отменена- ДВ, бр. 92/06.11.2018 г.).

Дружеството е учредител на Националната асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана-НАФТСО /браншова охранителна организация/, на Съюза на работодателите в България и на Българската търговско – промишлена палата.

“АСО София” ООД се управлява и представлява от трима управители заедно и поотделно.
През 2010 г. дейността на “АСО София” ООД е разширена, като към организационната структура на дружеството е включена охраната със сигнално-известителни системи /СИС/. СОТ, паникбутон, периметрова охрана, видеонаблюдение, пожароизвестителни системи и други. Извършва се доставка и монтаж на СИС, охрана със СОТ и видеонаблюдение с реакция с автопатрули. Изграден е съвременен Оперативен център за мониторинг с денонощна мобилна оперативна дежурна част.

През 2018 г. дейността на “АСО София” ООД е разширена, като Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР издава безсрочно Разрешение №867/09.01.2018 г. за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти за територията на цялата страна и безсрочно Разрешение № 868/09.01.2018 г. за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения за територията на цялата страна.

През 2020 г. дейността на “АСО София” ООД е разширена, като Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР издава Сертификат №1983р-10673/31.07.2020 г.  с валидност 5 години за осъществяване на дейности свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове.