За нас

Традиция

АСО София ООД осъществява охранителна дейност повече от 22 години на територията на цялата страна.

Дружеството е учредител на Националната асоциация на фирмите за търговска сигурност и охрана-НАФТСО /браншова
охранителна организация/, на Съюза на работодателите в България и на Българската търговско – промишлена палата.

Професионализъм

Тук работят едни от най-добрите професионалисти и специалисти по организация и изграждане на охранителни и оперативно – издирвателни системи, голяма част от които, бивши служители на МВР и Министерството на отбраната.

АСО София ООД притежава частна виртуална мрежа /MVPN/, позволяваща разговори в група само след набиране на 3 цифри, в това число и телефон 112. Дружеството има и разрешение за ползване на индивидуален радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба – РМR на Комисията за регулиране на съобщенията.

През 2010 г. дейността на “АСО София” ООД е разширена, като към организационната структура на дружеството е включена охраната със сигнално-известителни системи /СИС/. СОТ, паникбутон, периметрова охрана, видеонаблюдение, пожароизвестителни системи и други. Извършва се доставка и монтаж на СИС, охрана със СОТ и видеонаблюдение с реакция с автопатрули. Изграден е съвременен Оперативен център за мониторинг с денонощна мобилна оперативна дежурна част.

През 2018 г. дейността на “АСО София” ООД е разширена, като Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР издава безсрочно Разрешение №867/09.01.2018 г. за противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти за територията на цялата страна и безсрочно Разрешение № 868/09.01.2018 г. за поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения за територията на цялата страна.

През 2020 г. дейността на “АСО София” ООД е разширена, като Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР издава Сертификат №1983р-10673/31.07.2020 г.  с валидност 5 години за осъществяване на дейности свързани с монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове.

Качество

Дейността на АСО София ООД се осъществява при строго спазване на законността и регламентиращите охранителната дейност документи, в пълно взаимодействие със СДВР, ОД на МВР и РПУ на МВР в цялата страна. АСО София ООД е лицензирана с Лиценз № 9, издаден от ДНСП съгласно Закона за частната охранителна дейност, обнародван в ДВ бр. 15/24.02.2004 г. и Допълнение към лиценза от 30.07.2018 г.

В дружеството е внедрена с истема за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001 : 2015. Сертификатът е потвърден от TRANSPACIFIC CERTIFICATIONS LIMITED и обхваща извършване на следната охранителна дейност: Извършване на охранителна дейност: лична охрана на физически лица; охрана на имущество на физически и юридически лица; сигнално-охранителна дейност; охрана на обекти-недвижими имоти; охрана на мероприятия; охрана при транспортиране на ценни пратки или товари. Доставка и монтаж на сигнално-известителни системи. Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти; поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения. Извършване на дейности свързани с проверка на течове, възстановяване на флуоросъдържащи парникови газове, монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване. Провеждане на курсове за обучения на физически лица за извършване на охранителна дейност по следните специалности: „Банкова охрана и инкасова дейност“, „Лична охрана“, „Физическа охрана на обекти“.